Blog Archives

Andris Bukolovskis

A.Bukolovskis

Darba pieredze: D?eza un m?sdienu dejas pasniedz?js un horeogr?fs. Da??du deju projektu un iestud?jumu horeogr?fs un re?isors. Izgl?t?ba: R?gas Horeogr?fijas Vidusskola – Baleta m?kslinieks. R?gas Tehnisk? Universit?te, Pieaugu?o pedago?isk?s t?l?kizgl?t?bas Centrs – Pedagogija, psihologija.

Posted in Treneri

Lana Kom?eva

photo

Darba pieredze: show dance un hip-hop pasniedz?ja,horeogr?fe. Kop? 2008.g.- pasniedz m?sdienas dejas vok?lu-deju ansambl? “Cer?ba”. Kop? 2012. g.- str?d? vok?lu kolekt?v? “Svetlana”, k? trenere un horeogr?fe . Izgl?t?ba: Apguvusi pedagogu profesion?l?s kvalifik?cijas pilnveides programmu – M?sdienu dejas da??das tehnikas.Efekt?vas m?c??anas

Posted in Treneri

Rosberg Anna

1080471_508770095860521_1220406898_n
Posted in Treneri

Natalja Lipska

1079711_510221339048730_336281299_n

2005.-2009. J?zepa V?tola Latvijas M?zikas akad?mija,profesion?l? vid?j? izgl?t?ba ,studiju programma Horeogr?fija 2004. Starptautiskais Bartolinas Baleta seminars(D?nija) 1997.-2005. Rigas Horeogr?fijas skola Darba pieredze 2003.-paslaik Latvijas Nacionala Opera Baletm?ksliniece. Piedal?jusies viesizr?d?s Anglij?, It?lij?, Krievij? Somij?, V?cij?,Francij?, Lietuv?, Norv??ij?. 2007.-2008. Klassiska deja pedagogs

Posted in Treneri