Par studiju

B?rnu un jaunie?u deju studija “De Arte” uzs?ka savu darb?bu 2010. gadu, bet jau nopietni saka darboties 2011.gada. janv?r? m?nes?. M?su studija ir apvienotas m?sdienu da??das dejas. K? ar? ik p?c katra pusgada, m?su studij? ir t? saucamais atskaites koncerts, v?c?kiem un draugiem. Tas ir ?oti interesants pas?kums, k? ar? liels notikums koncerta dal?bniekiem. Pa?a pirmaj? grupa, mums bija apvienotas meitenes no 12 l?dz 25 gadu vecuma, tad, m?s neliels bari?? s?kam c?t?gi str?d?t, un jau 2011.gada 19. j?nij? uzst?jamies “Baltic Talents ” konkurs?. Tad palaikam m?su dejas studija v?l ievienojas un ir izveidotas tr?s grupas; b?rnu grupa no 8 l?dz10 gadi, pirmsskolas vecuma b?rni 5-6 gadi, un pieaugu?o vecuma sievie?u grupa, virs 30 gadiem. 2011.gada 3. decembri m?su vec?kas grupas dejot?ji, piedal?j?s muzik?las pr?mijas “OE Music Awards 2011” noform??anai, es, horeogr?fe, sagatavoju divas dejas Alinai Grosas izr?dei un “Marsel” grupai, koncerts tika izr?d?ts Ar?n? R?ga. Dejas studij? b?rniem un pieaugu?ajiem ir m?c?tas dejas atbilsto?i izr?des si?etam. Taj? laik? b?rni iem?c?j?s da?as deju pamat kust?bas k?, piem?ram, Jazz dance, Hip-Hop, Classic, Modern, House u.c. Mums jau bija noorganiz?ts atskaites koncerts 2011.gada decembra beig?s. Tas noris?ja kluba “Faraons” koncertu z?l?, un pas?kum? piedal?j?s visas m?su studijas dejas grupas. P?c koncerta b?rniem bija konkursa programma un sv?tku galds. Koncert? programma bija ?oti spilgta un interesanta. Visa koncerta garuma bija desmit uzst??anas, k? ar? tika bija atbrauku?i viesi, kuri p?c tam, koncert? beig?s visi kop? dziedraj? dziesmu, kas b?tiski ?oti satuvin?ja visus atn?ku?us viesus un dal?bniekus.