Lido kauss 10.11.2013

10660903_701021549968707_277332713_n
Posted in Media

Treni?i

297206_10150380757680155_967455358_n
Posted in Media

Video music awards 2011

419641_181974035249741_365962112_n
Posted in Media

Dearte koncerts, 30.dec.2011

405408_10150546546950155_1648207412_n
Posted in Media

Baltic talents 2011

talanti 060
Posted in Media

Hiphops

10617297_699259916811537_692621576_n

Posted in Deju veidi

D?ezs

10660983_699260003478195_478326582_n

Posted in Deju veidi

Klasisk? deja

10617267_699259680144894_1968934454_n

Posted in Deju veidi

Andris Bukolovskis

A.Bukolovskis

Darba pieredze: D?eza un m?sdienu dejas pasniedz?js un horeogr?fs.
Da??du deju projektu un iestud?jumu horeogr?fs un re?isors.

Izgl?t?ba: R?gas Horeogr?fijas Vidusskola – Baleta m?kslinieks.
R?gas Tehnisk? Universit?te, Pieaugu?o pedago?isk?s t?l?kizgl?t?bas Centrs – Pedagogija, psihologija.

Posted in Treneri

Lana Kom?eva

photo

Darba pieredze: show dance un hip-hop pasniedz?ja,horeogr?fe.
Kop? 2008.g.- pasniedz m?sdienas dejas vok?lu-deju ansambl? “Cer?ba”.
Kop? 2012. g.- str?d? vok?lu kolekt?v? “Svetlana”, k? trenere un horeogr?fe .

Izgl?t?ba:
Apguvusi pedagogu profesion?l?s kvalifik?cijas pilnveides programmu – M?sdienu dejas da??das tehnikas.Efekt?vas m?c??anas metodika.
Kop? 2000. g. – Allas Duhovas deju skola „Todes”.
Kop? 2011. g. – Apmekl?jusi da?adas meistarklases,sniegtas ar „Jaunatnes deju organiz?cijas” pal?dz?bu – Workshop sessions vol.1, 2, 3 , 4, 5, 7,8 ; workshop session ghetto style vol.3 K? ar? piedal?j?s meistarklas?s pie t?diem pasaules zin?miem pasniedz?jiem,k? Jene’ Walker (USA) – hip-hop/krump ; P-fly (USA)- hip-hop /flexing.

Posted in Treneri